Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

KURSY DWMED

Baner główny

Polityka prywatności

Kursydwmed.pl

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies”
serwisu internetowego Kursydwmed.pl, prowadzonego za pośrednictwem
strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: Kursydwmed.pl, zwanej
dalej „Serwisem”. Serwis jest zarządzany przez Dawida Wyrozębskiego,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DWMED Dawid Wyrozębski,
ul. Fryderyka Leyka 6/15, 10-687 Olsztyn,
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod numerem NIP 5821610386 oraz REGON 281421689,
będącą Administratorem Danych Osobowych, zwaną dalej
„Usługodawcą”. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem
telefonu 793 790 445 oraz przy użyciu adresu e-mail
dawidwyrozebski@gmail.com

Wstęp

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach
zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych
Użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane
osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do
zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na
numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników
określających jej cechy. Informacji nie uważa się za umożliwiającą
określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych
kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie są dane
przedsiębiorców, przetwarzane wyłącznie w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra
Rozwoju.
W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą
się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci
przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.
W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach
przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już
przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników
końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub
podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej
lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych
potrzeb.

Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności
Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności.
Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z
późn. zm.), a także ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W
szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe
Użytkowników były:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z
prawem celów,
nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z
powyższymi celami,
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich
są przetwarzane,
odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób
nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym
wykorzystaniem,
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
Dane przetwarzane przez Sprzedawcę są przechowywane są na
zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie
umów zawartych przez Sprzedawcę. Umowy te uwzględniają właściwy
poziom zabezpieczenia danych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu
jest Usługodawca.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
W pierwszej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną
za pośrednictwem Serwisu, jeżeli jest to:
niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub
rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a
Usługodawcą, w zakresie danych: – nazwisko i imiona Użytkownika,
– numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany
– numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, – adres zameldowania na pobyt stały,
– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, –
dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, – adresy
elektroniczne,
realizowane w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności
prawnej z Użytkownikiem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na
właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia,
uzasadnione celem scharakteryzowania sposobu korzystania przez
Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu, w zakresie danych eksploatacyjnych, tj.
zawierających: oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane
na podstawie danych, o których mowa w pierwszym punkcie, –
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub
system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, –
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą
elektroniczną, – informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z
usług świadczonych drogą elektroniczną.
Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania
przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z
zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród
wymienionych danych, które są:
niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
płatności za korzystanie z usługi,
niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i
preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań
na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez
Sprzedawcę, za zgodą Użytkownika,
niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego
korzystania z usługi,
dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub
umowy.
Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1,
2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).
Wymienione zakresy danych nie są wiążące dla ustalenia zakresu
danych przetwarzanych przez Sprzedawcę. Zakres danych
przetwarzanych przez Sprzedawcę został opublikowany w pkt 5 Polityki
prywatności i plików cookies.
W drugiej kolejności, możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to
konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej
stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Pozyskane w ten sposób
dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0,
poz. 922 z późn. zm.).
Niezależnie, możemy także przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie
usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni
naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu
prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten
sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1 ppkt 5 i art. 23 pkt 1
ppkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).
W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w
szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy
oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 23 pkt 1
ppkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.) lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016
r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).
Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w usystematyzowanych
zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te
przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu.
Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania
danych.
Zbiory danych osobowych Użytkowników podlegają zgłoszeniu do
rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
Ewentualnie stosowane w tym zakresie wyłączenia wynikają w
szczególności z art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).
Powierzenie i udostępnianie danych osobowych
Możemy powierzyć dane osobowe Użytkowników innym podmiotom.
Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator
płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego
świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze
na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz
podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny
dla wszystkich Użytkowników. W celu uzyskania dostępu do niego,
wystarczy zwrócić się do nas z takim żądaniem. Można to uczynić, np.
poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia
danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późn. zm.).
Możemy przekazywać przetwarzanie dane poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują
w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli
przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków
ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z
form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję
Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą
prywatności UE-USA.
Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem
sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej
czynności organu lub sądu.

Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom
przysługują związane z tym uprawnienia:
prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo poprawiania swoich danych,
prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych.
Możemy udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające
realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z
wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją
zamieszczoną w pkt 20 Polityki prywatności i plików cookies.

Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie
zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze
Serwisu. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez
Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i
godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może
jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas
wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu
administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów
trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym
dokumencie.
W związku z korzystaniem ze Serwisu przez Użytkowników, w sposób
automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów
szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane
przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w
związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w
szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie
na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci
przeglądarki.

Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, możemy w sposób
automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub
urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu
danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu
Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie
danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika.
Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania
ze Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane
byłyby wielokrotnie pobierane ze Serwisu, obciążając tym samym łącze
internetowe Użytkownika.

Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie
plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji,
polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu
Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z
czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie
plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych.
Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają
rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie
internetowej.

Pliki cookies – wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy
profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie
jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki
zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu
końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym
przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu.
Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która
wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.
Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego
korzystania ze Serwisu. Najczęściej zawierają one nazwę strony
internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies
mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w pkt 16
Polityki prywatności i plików cookies.

Podstawa przetwarzania plików cookies
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną
za pośrednictwem Serwisu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na
przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub
uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich
telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w
szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie
zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w
każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej
zarządzania plikami cookies.
Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z
późn. zm.).
Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?
Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod
podziału.
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy
kategorie:
pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu
oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np.
uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu
Użytkownika korzystanie ze Serwisu jest niemożliwe,
pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych
przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i
preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na
poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na
urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności
Serwisu może być ograniczone,
pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Sklepie lub
poza nim do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na
urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności
Serwisu może być ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików
cookies:
pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies,
wyodrębniamy:
pliki cookies Sprzedawcy,
pliki cookies podmiotów trzecich.

Pliki cookies Usługodawcy

Pliki cookies Sprzedawcy pozwalają na rozpoznanie urządzenia
Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do
jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego
funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu
tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie
danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie
wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji
Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez
Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany
Zjednoczone w ramach usług:
Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości
kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google
Adwords,
Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii
reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a
także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz
sporządzanie statystyk ruchu,
Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o
Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map
dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może
śledzić lokalizację Użytkownika,
YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o
Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi
YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez
Użytkownika.
Usługodawca może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.
Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w
zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Serwisu, o
ile Usługodawca udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być
również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook
czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij”
lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter
publiczny.
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane
polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.
Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć tutaj:
https://www.e-regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikowcookies/.
Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają
umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu
końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików,
konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej.
Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej
przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób
zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne
zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej
przeglądarki internetowej, a także tutaj: https://www.eregulaminy.pl/biuletyn/polityka-cookies-obsluga/.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak
pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Serwisu.
Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub
oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na
tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki
prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z
polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po
wejściu na nie lub przed ich instalacją.
Zmiany Polityki prywatności i plików cookies
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i
plików cookies. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną
wersję w niniejszej lokalizacji.

Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe
Użytkowników i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów.
Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje
zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia
lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu
poniższych danych:
dawidwyrozebski@gmail.com
(+48) 793 790 445
Kursydwmed.pl
Fryderyka Leyka 6/15
10-687 Olsztyn
Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w
przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z
przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do
kontaktu.