Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

KURSY DWMED

Baner główny

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kursydwmed.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawachkonsumenta.
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie
internetowej Serwisu.
4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu,
utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub
zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią
oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a
jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia
umowy.
6. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
7. W celu korzystania ze Serwisu konieczne jest dysponowanie przez
Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci
Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w
wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a
także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty
elektronicznej. Niektóre Usługi świadczone przez Usługodawcę,
mogą wymagać zainstalowania dodatkowego sprzętu lub
oprogramowania. Informacje w tym zakresie opublikowane są w
ofercie reklamowej Serwisu.
8. Korzystanie ze Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego
zawartością.

§2 Rejestracja konta w serwisie

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika
zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez
Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest
udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in.
zarządzanie danymi Użytkownika, zamówieniami, Usługami oraz
korzystanie z części funkcjonalności.
3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i
bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i
wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest
udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego
jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie
opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i
dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż
zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć,
iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach marketingowych przez Usługodawcę.
7. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,
mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę
informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych
Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być
cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje
przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
9. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu,
a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta
Użytkownika może zostać dokonane bez podania przyczyny i w
dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez
wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do
Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3 Bezpłatne funkcjonalności serwisu

1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące bezpłatne
funkcjonalności Serwisu:
1. udostępnienie formularza kontaktowego,
2. udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
3. udostępnienie aplikacji Discuss,
4. polecenie zasobów Serwisu.
2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy
uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a
następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli
odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu,
telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Użytkownika.
3. Aby wyszukać Towary w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze
wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.
Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy
użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika.
Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie
wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
4. Aby skorzystać z funkcjonalności aplikacji Disquss, należy
wprowadzić komentarz do wybranych zasobów Serwisu lub
skorzystać z opcji przesłania informacji o wprowadzonych
komentarzach do osób trzecich. W celu skorzystania z tej
funkcjonalności, Użytkownik może użyć konta w zewnętrznych
serwisach internetowych, zgodnych z warunkami świadczenia usług
przez administratora aplikacji Disquss.
5. Aby skorzystać z funkcjonalności polecenia zasobów Serwisu w
mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych
do tych mediów, opublikowanych w obszarze danych zasobów
Serwisu. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest
posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach
społecznościowych.
6. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może
wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego.
Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub
wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4 Subskrypcje

1. Przedmiotem świadczenia Usługi subskrypcji jest płatne
udostępnienie Materiałów szkoleniowych przez Usługodawcę na
rzecz Użytkownika, na warunkach licencji ustanowionej w
Regulaminie, wraz z funkcjonalnościami systemowymi, służącymi
do ich używania.
2. Materiały szkoleniowe są dostępne w pakietach zaprezentowanych
w obszarze Serwisu.
3. Zamówienie Usługi subskrypcji wymaga zalogowania i następuje
poprzez użycie przez Użytkownika pola aktywacji subskrypcji
wybranego pakietu w formularzu zamówienia, udostępnionym przez
Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
4. Umowa o świadczenie Usługi subskrypcji zawierana jest w formie
abonamentu na czas oznaczony w formularzu zamówienia.
5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika
poprzez wyświetlenie w obszarze Serwisu, informacji o łącznej
cenie brutto za Usługę, wraz z podatkami oraz kosztami
pochodnymi.
6. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przy użyciu
zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez
DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul.
Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP:
7811733852 oraz REGON: 634509164.
7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie
jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż
zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
8. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego
przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem
Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o
świadczenie Usług ujętych w zamówieniu.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje
poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z
przyjęciem przez Usługodawcę, złożonej przez Użytkownika oferty
zawarcia umowy.
11. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi subskrypcji następuje w
chwili przyjęcia oferty przez Usługodawcę.
12. Rozpoczęcie świadczenia Usługi subskrypcji następuje nie
wcześniej, niż po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę.
13. Umowa o świadczenie Usługi subskrypcji wygasa w chwili upływu
terminu jej obowiązywania.
14. Do przedłużenia okresu świadczenia Usługi subskrypcji,
postanowienia dotyczące jej zamówienia stosuje się odpowiednio.

§5 Warunki licencyjne

1. W zakresie świadczenia Usługi subskrypcji, Usługodawca udziela
Użytkownikowi licencję na prawo osobistego i imiennego
użytkowania Materiałów szkoleniowych z wyłączeniem treści
powszechnie dostępnych, zwanych dalej przedmiotem licencji.
2. Licencja ma charakter niewyłączny, nieograniczony terytorialnie,
ograniczony terminowo do czasu obowiązywania umowy o
świadczenie Usługi subskrypcji.
3. Usługodawca udziela Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z
przedmiotu licencji w zakresie utrwalania techniką zapisu cyfrowego
i komputerowego na następujących polach eksploatacji:
1. w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej, służącej do
korzystania z Serwisu,
2. w obszarze pamięci serwerów Serwisu.
4. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika uprawnienia do
udzielania zezwoleń na rozporządzanie przedmiotem licencji, w
szczególności do udzielania sublicencji, a także wykonywanie
innych praw zależnych.
5. Całość przedmiotu licencji ani żadna z jego części, nie może być
modyfikowana, używana do tworzenia utworów zależnych lub
rozpowszechniana bez wiedzy Usługodawcy.
6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wypożyczania,
komercyjnego i niekomercyjnego udostępniania lub wynajmowania
przedmiotu licencji.
7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z przedmiotu licencji
wyłącznie osobiście.
8. Przedmiot licencji może być użytkowany na maksymalnie pięciu
stanowiskach teleinformatycznych.
9. Wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu udzielenia licencji
wchodzi w zakres należności umownej z tytułu Usługi subskrypcji.

§6 Sprzedaż

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży
Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy
do udostępnienia na rzecz Użytkownika oznaczonych w
zamówieniu Towarów, do pobrania za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej i na odległość, oraz zobowiązanie Użytkownika
do zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
3. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do
dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.
4. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie
cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej
Usługodawcy w chwili zamówienia Towaru.
5. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danym Towarze
są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość
podatku VAT i dostarczenia Towarów, natomiast nie zawierają
kosztów wybranej formy płatności.
6. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
7. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed
złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu płatności, obejmuje
cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi
oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami
transakcji.
8. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i
Użytkownika.
9. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przy użyciu
zewnętrznego systemu płatności przy użyciu zewnętrznego systemu
płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15. wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON:
634509164.
10. Termin płatności należności przypada na chwilę udostępnienia
Towaru.
11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie
elektronicznej.
12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia
przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
13. Udostępnienie Towarów następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu
należności przez Usługodawcę, nie wcześniej, niż po uiszczeniu
zapłaty przez Użytkownika.
14. Udostępnienie i wydanie Towarów odbywa się poprzez
udostępnienie do pobrania w obszarze Konta Użytkownika.
15. Potwierdzenie wydania Towarów może zostać dokonane poprzez
przesłanie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej
Użytkownika.

§7 Newsletter

1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie
Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych
pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola
aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym
formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie
internetowej Serwisu.
3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest
podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest
dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i
zawarcia umowy w jej przedmiocie.
4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez
zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może
dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,
mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę
informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych
Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być
cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo
dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do
Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za
jego pośrednictwem.
7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas
nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu
Użytkownika na listę newslettera.
8. Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o
świadczenie Usługi newsletter.
9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może
zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy
użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z
subskrypcji przy użyciu linka dezaktywującego, znajdującego się w
obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie
oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np.
w wiadomości e-mail lub liście.

§8 Reklamacje

1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod
adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.
2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór
stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz
dane identyfikacyjne Użytkownika.
4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie
danych kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu
odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią
związanej.
5. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do
Użytkowników niebędących Konsumentami.
§9 Odstąpienie od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi:
1. w przypadku, gdy Usługodawca wykonał usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi Sprzedaży lub
subskrypcji, jako umów o dostarczanie treści cyfrowych, które
nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania
przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z
Usługodawcą.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą
poinformować Usługodawcę (DWMED Dawid Wyrozębski, ul. Fryderyka Leyka 6/15, 10-687 Olsztyn,
dawidwyrozebski@gmail.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby
Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§10 Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi
na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej
pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość
można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL
http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na
stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z
pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz
szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
§11 Inne prawa i obowiązki stron
1. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań
celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do
udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych,
związanych z jego działaniem.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest
dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
1. bezprawnych,
2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy
lub osób trzecich,
4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub
naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści
pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków
lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do
rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Materiały szkoleniowe
mają charakter wyłącznie pomocniczy i doradczy, przez co w
szczególności nie mogą służyć do wykładni obowiązujących
hipotez lub teorii naukowych.
4. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści,
które naruszają postanowienia Regulaminu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. szkody spowodowane wykorzystaniem Materiałów
szkoleniowych przez Użytkownika niebędącego
Konsumentem,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz
nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w
stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
3. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz
nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników
niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami
technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za
pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
4. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących
Konsumentami.
6. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne, Materiały
szkoleniowe i materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie
internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich
właścicieli.
7. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin
stanowią własność przemysłową lub prawa autorskiego i przedmiot
ochrony prawnej.
§12 Przetwarzanie danych oraz plików cookies
1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz
polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce
prywatności i plików cookies.
2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich
lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu
pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, w
celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.
4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę,
przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies.
Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych,
poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego
żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik może
upoważnić Usługodawcę do przesyłania informacji związanych z
umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w
przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do
informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych, pod
rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§13 Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego
opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów
prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z
powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących
świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści
na stronie internetowej Serwisu.
4. Usługodawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w
obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3
dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie
Regulaminu, w przypadku związania stron obowiązującą umową w
chwili zmiany Regulaminu.

§14 Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami
zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym
Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej
możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla
jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby
Usługodawcy.
3. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do
Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego
dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania
umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią
związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem,
wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie
obowiązującego.
5. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku
niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
6. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne
albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i
skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast
nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać
będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co
by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§15 Definicje użyte w regulaminie

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę
niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie
zamówień przez Użytkownika.
Materiały szkoleniowe – pliki cyfrowe zawierające treści dydaktyczne
oraz funkcjonalności systemowe Serwisu, udostępnione przez
Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w
zakresie przedmiotowym świadczonej Usługi, na warunkach licencji
ustanowionych w Regulaminie. W szczególności są to: doświadczenia,
wykłady i zbiory zadań, wraz z przykładowymi rozwiązaniami.
Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą
elektroniczną w obszarze domeny internetowej Kursydwmed.pl, który określa
warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem
witryny Kursydwmed.pl na rzecz Użytkowników.
Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku
polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod
adresem URL: Kursydwmed.pl.
Sprzedaż to Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do
udostępnienia Użytkownikowi Towaru do pobrania drogą elektroniczną,
na odległość i za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Towar to treść cyfrowa w formacie elektronicznym, w tym w szczególności
e-book, zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu
Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika,
na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem
Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na
odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługodawca to Dawid Wyrozębski, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą DWMED Dawid Wyrozębski, ul.
Fryderyka Leyka 6/15, 10-687 Olsztyn, zarejestrowana w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5821610386 oraz REGON
281421689, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem
Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu
793 790 445 oraz przy użyciu adresu e-mail
dawidwyrozebski@gmail.com.
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej
zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do
czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa
powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody
przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz
przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność
prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)
Adresat: DWMED Dawid Wyrozębski, ul.
Fryderyka Leyka 6/15, 10-687 Olsztyn | dawidwyrozebski@gmail.com
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy
następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.
FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia
reklamacji)
Adresat: DWMED Dawid Wyrozębski, ul.
Fryderyka Leyka 6/15, 10-687 Olsztyn
Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Nr telefonu Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na
reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
adres pocztowy:
adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:
umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
umowy o świadczenie innej usługi:
inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji*:
Podpis składającego: